93 587 31 92 info@ccdidactica.com

 Formació

La formació és una dinàmica de desenvolupament personal.

05

Formació

La formació representa el procés d’aprenentatge, d’adquisicó de coneixementes i habilitats que un individu és capaç de rebre i està relacionada amb l’educació.

La formació és un procés històric social. L’home es forma a mesura que comprén i transforma la seva realitat. És un procés històric perquè es construeix en interelació permanent entre l’individu i el medi. És social perque es una relació entre individus. Ens formem recorrent a totes les fonts possibles de coneixement, a través de totes les pràctiques socials.

 

 

Escola de pares/ Habilitats parentals

La funció principal de la família és la criança dels fills, proporcionant-los-hi afecte, comprensió, valors, tutelatge i suport en cada etapa de la seva vida. Podríem parlar de la família com un sistema social obert i en canvi continu; és a dir, que la conducta de cada un dels membres que la composen, així com també l’entorn social i cultural, influirien de manera inherent en cada un d’ells ja que estan íntimament relacionats.

Actualment, les noves tecnologies, les dificultats d’aprenentatge, els problemes conductuals, la societat canviant, la conciliació familiar… Són aspectes que influeixen inevitablement en el nostre sistema familiar. Per a poder desenvolupar adequadament les nostres funcions com a pares, i viure la paternitat i la maternitat de manera gratificant i responsable, oferim a les famílies l’oportunitat de participar en l’escola de pares.

L’objectiu principal d’aquest grup és informar i formar, a vosaltres els pares, sobre la paternitat positiva i responsable, el desenvolupament evolutiu i psicològic saludables dels vostres fills, la salut familiar i la comprensió de les problemàtiques que pugui tenir el vostre fill o filla. Així mateix, va dirigit tant als pares que presenteu alguna dificultat en l’entorn familiar relacionat amb en la criança dels vostres fills, com a aquells que vulgueu participar-hi de manera preventiva.

Des de l’equip de Didàctica us animem a participar en aquest projecte col·laboratiu, pensant sempre en el benestar dels vostres fills.

Altres professionals

La formació continuada és un procés d’ensenyament-aprenentatge actiu i permanent al que tenen dret els professionals sanitaris i educatius. Està destinat a actualitzar i millorar els coneixements, habilitats i actituds dels professionals davant l’evolució científica, tecnològica i de les demandes i necessitats, tant socials com del propi sistema sanitari i educatiu.

Són objectius de la Formació Continuada:Garantir l’actualització dels coneixements dels professionals i la permanent millora de la seva qualificació, així com incentivar-los en el seu treball diari i incrementar la seva motivació professional.Potenciar la capacitat dels professionals per efectuar una valoració equilibrada de l’ús dels recursos en relació amb el benefici individual, social i col·lectiu que de tal ús pugui derivar-se.Millorar en els propis professionals la percepció del seu paper social, com a agents individuals en un sistema general d’atenció educativa i de les exigències ètiques que això comporta.

Escoles i llars d’infants

Des de Didàctica organitzem actes sobre temes d’actualitat amb la finalitat d’aportar reflexió i innovació a la nostra pràctica professional. A part de la formació permanent ens interessem per donar resposta a altres temes que son d’actualitat i que en molts cassos preocupen.

Treballem en equip.