WhatsApp 673 45 09 85 info@ccdidactica.com

Psicologia infantojuvenil

Treballa el desenvolupament de la personalitat, les emocions i el comportament en cada etapa de la vida.

 

03

Psicologia infantojuvenil

A Didàctica s’ofereix atenció psicològica infantojuvenil per a nens i adolescents, donat que una intervenció psicològica és indispensable per a evitar futurs problemes. S’ofereixen sessions individuals i grupals per al tractament de diferents patologies.

Trastorns de l’espectre autista

Trastorn caracteritzat per dificultats en la comunicació, dificultats en les interaccions socials, elevada rigidesa i interessos restringits. S’ofereix un abordatge cognitiu-conductual: estratègies de modificació de conducta, entrenament en habilitats socials, entrenament en estratègies d’autocontrol i treball de la inflexibilitat i rigidesa. També s’ofereix atenció primerenca per a aquest tipus de patologia.

Trastorns de conducta

Problemes de comportament tant a casa com a l’escola i elevada impulsivitat. S’ofereix un tractament cognitiu-conductual amb l’objectiu de millorar les relacions familiars, millorar la seva conducta tant a casa com a l’escola i reduir la impulsivitat amb tècniques d’autocontrol i entrenament en estratègies de relaxació

Trastorns emocionals (pors, fòbies, depressió, ansietat i estrès, gelos)

Hi ha hagut un considerable augment d’aquestes patologies associades a aspectes emocionals en la població infantil i per aquest motiu la gestió emocional ha adquirit molta importància. Per això, s’ofereix el tractament de qualssevol patologia relacionada amb les emocions, des d’una orientació cognitiu-conductual per tal d’adquirir habilitats de gestió de les emocions, reducció de l’ansietat, activació conductual amb l’últim objectiu de que el nen pugui ser funcional al seu context.

Trastorn obsessiu-compulsiu

S’ofereix un tractament cognitiu-conductual per a nens i adolescents amb aquesta patologia.

Trastorn de la son

Terrors nocturns i malsons. S’ofereix un abordatge cognitiu-conductual per a tractar aquests tipus de patologia.

Grups d’habilitats socials

Te l’objectiu principal de dotar als nens i nenes d’una millor comunicació, d’una millor autoestima i d’un entrenament en solució de problemes d’interrelació social. Es tracta de que els nens aprenguin a relacionar-se amb els seus companys de forma eficaç i prevenir les dificultats de relació en etapes de la vida posteriors.

Els grups d’habilitats socials infantils són pel teu fill si:

^

Té problemes de relació amb els professors o amb altres nens de la classe.

^

Mostra comportaments agressius o violents amb altres nens.

^

Té dificultats en resolució de problemes socials.

^

Li costa jugar amb altres nens.

^

Prefereix estar amb adults que amb nens de la seva edat.

^

Prefereix estar amb nens més petits que amb nens de la seva edat.

^

El professor diu que és el pallasso de la classe.

^

Els companys el molesten a ell.

^

Està sol al pati.

^

Li costa perdre en els jocs infantils i expressa molta frustració.

^

Té comportaments inadequats per a la seva edat i per el context social en que està.

^

Mostra baixa autoestima..

^

No sap identificar ni expressar emocions.

^

És molt vergonyós o tímid (inhibit), agressiu o necessita ser el centre d’atenció.

^

Vols prevenir problemes socials en etapes de vida posteriors.

^

No mostra interès per altres nens ni intercanvia informació adequadament.

S’ha pogut observar amb molts freqüència que molts nens no saben relacionar-se d’una forma saludable, comportant-se d’una forma tímida, agressiva, passiva o inadequada. Els nens que els hi manquen aquests comportaments socials apropiats experimenten freqüentment aïllament social, rebuig i en conjunt, menys felicitat.

Afortunadament, les habilitats socials s’adquireixen principalment a través de l’aprenentatge (mitjançant la informació, l’assaig, la imitació i la observació) i per tant poden adquirir-se i millorar-se a través d’un entrenament adequat. Mitjançant l’assistència al grup d’habilitats socials per a nens aquests poden aprendre com relacionar-se amb els pares, professors i amics, aprendran com saber dir “no”, com aprendre a perdre sense frustrar-se, saber resoldre conflictes relacionals i així assentar unes bases sòlides per al seu desenvolupament i sobretot, per al desenvolupament de la seva autoestima. S’ha pogut observar que treballant en un context d’iguals, amb altres nens d’una mateixa edat i posant en pràctica aquelles habilitats adquirides “in situ”, i poden generalitzar a tots els seus contextos, els nens són capaços de desenvolupar unes habilitats socials adequades que garantiran la seva integració en el seu grup d’iguals.

Està enfocat a una etapa del desenvolupament estratègica i a un moment òptim per a facilitar la competència social i evitar que els comportaments agressius es converteixin en patrons de conducta permanents.

Mitjançant el joc, el teatre (rolle-playing), estratègies de resolució de conflictes i estratègies d’autocontrol, s’entrenen aquelles tècniques comunicatives que ens permeten desenvolupar una conducta assertiva.

Treballem en equip.